Ana Sözleşme Nedir ?
Mal sahibi ile doğrudan yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme inşaatın bölümlenmesine bağlı olarak bir veya birden fazla sayıda olabilir.
Ana Yüklenici Nedir ?
Mal sahibi ile sözleşme yapan yüklenici.
Anıt Nedir ?
1. Önemli bir olayın ya da büyük bir insanın anısını yaşatmak üzere dikilen, göze çarpacak büyüklükte heykel veya yapı, abide. 2. Tarih ve sanat değeri büyük yapı.
Ara Küpeşte Nedir ?
Bir korkulukla küpeşteye paralel öğe.
Birim Fiyat Listesi Nedir ?
Her takvim yılı başında rayiçler tespit edildikten sonra yapılarda bulunan imalatlara ve nakliyeye tabi malzemelerin yükleme-boşaltma ve istifine ait analizler Büyük Fiyat Analizi esaslarına göre hesaplanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunca Birim Fiyat Listesi olarak bastırılır ve dağıtılır.
Bölgesel Planlama Nedir ?
Bölge çapındaki fiziksel planlama.
Değişen Koşullar Nedir ?
Sözleşmelerin dayandığı koşulları değiştiren fiziksel veya diğer koşullar.
Dekapaj Nedir ?
Bina yapılacak bir arsa, dolgu yapılacak bir arazinin üzerindeki bitkisel ya da yumuşak toprağın, açık maden işletmelerinde cevher üzerindeki toprağın sıyrılması
Fiyat Analizi Nedir ?
İnşaata ilişkin birim maliyetlerinin hesaplanması işlemine verilen ad. Bu işlemde işçilik, makina, taşıt, araç ve gereçlerin miktarı ve tutarı saptanır.
Geç Teslim Süresi Nedir ?
Geç teslim süreli kalemlerin satın alınması ile teslimleri arasında geçen zaman.
Geçici Teminat Nedir ?
Yüklenicinin mal sahibi tarafından, ihale evrakında tanımlanan işi, teklif fiyatı ile gerçekleştirmek hususunda sözleşme taahhüdünü yerine getirmemesi halinde, bir sigorta kuruluşunun mal sahibine teminat miktarını ödeyeceğini bildiren beyanı.
Genel Şartname Eki Nedir ?
Teklif ve/veya sözleşme evrakının bir parçası olan genel şartnameye yapılan ek ve/veya değişiklikler.
Harfiyat Klası Tespiti Nedir ?
Şartnamelerin öngördüğü kurallar içerisinde zeminin hangi klasta (cins ve sınıfı) olduğunun belirlenmesi.
İmar Durumu Nedir ?
Bir arsanın imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğini bildiren ve belediyece düzenlenerek isteği üzerine arsa sahibine verilen belge.
İskan Nedir ?
1.Yurtlandırma, yerleştirme. 2.Yurtlanma, yerleşme.